Vedtekter

VEDTEKTER FOR HORDNES VEL (pdf)

(Oppdatert iht vedtektsendringer vedtatt på årsmøtet 15.mai 2013)

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Hordnes Vel og den har sitt sete på Hordnes i Fana. Foreningens stiftelsesdato er 15. september 1977. Foreningen er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret med Org nr. 997 385 179. Styreleder er ansvarlig for administrasjon av oppføringen.

§ 2 FORMÅL
Foreningens formål er å gjøre Hordnes til et trivelig sted for de som er bosatt der, ved å ivareta medlemmenes fellesinteresser og å arbeide for å bevare et godt miljø. Foreningen må være partipolitisk nøytral.

§ 3 MEDLEMSSKAP
Som medlem kan opptas alle som naturlig sokner til eller har fast eiendom på Hordnes.

§ 4 KONTINGENT
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales innen 30/4 hvert år. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent har ikke stemmerett på årsmøtet og vil etter årsmøtet gå ut som medlem dersom resterende kontingent ikke blir betalt.

§ 5 ÅRSMØTET

  • Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling til årsmøte skjer ved oppslag på hjemmesiden og plakat i Hordnesveien, med 14 dagers varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet legges ut sammen med innkallelsen.
  • Årsmøtet behandler følgende; Årsmelding, Regnskap, Kontingent og budsjett, Innkomne forslag, Valg og Eventuelt.
  • Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til styret innen utgangen av februar måned.
  • På årsmøtet har hvert medlem over 15 år 1 stemme. Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.
  • Årsmøtet ledes av foreningens leder, eller den styret utpeker.
  • Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 1/5 av medlemmene ønsker det. Innkalling skjer som til vanlig årsmøte.

§ 6 STYRET OG FULLMAKTER
Den daglige virksomhet ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret velges på årsmøtet.

  • Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.
  • Leder velges for 1 år om gangen.
  • Velforeningens signatur innehas av styreleder og to styremedlemmer i fellesskap. Det skal foreligge styrevedtak for hvert år på hvilke styremedlemmer som innehar signatur i sammen med styreleder.
  • Styret er beslutningsdyktig når 3 av medlemmene er til stede. Styremøte innkalles av formannen eller når minst 2 av styremedlemmene ønsker det. Det føres protokoll over styremøtene.

§ 7 MEDLEMSMØTER
Medlemsmøter holdes når styret bestemmer det eller når minst 20 medlemmer ønsker det. Medlemsmøte holdes minst 1 gang om året. Medlemsmøtet kan ikke behandle saker som tilligger årsmøtet eller gjør vedtak som er i strid med vedtak gjort på årsmøtet.

§ 8 REVISJON
Årsmøtet velger 2 revisorer til å revidere foreningens regnskap. Revisorene velges for to år av gangen

§ 9 VALGKOMITE
Styret har jobben med å finne nye medlemmer til Styret og til Aktivitetskomiteen.

§ 10 FORANDRING AV VEDTEKTENE
Forandring av vedtektene kan kun finne sted på vanlig årsmøte og krever 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede.

§ 11 OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan kun vedtas av årsmøtet og behandles på samme måte som forandring av vedtektene. Blir oppløsning vedtatt, skal evt. Midler overføres til et formål som årsmøtet vedtar. Det forutsettes at dette formål er til gagn for Hordnes-bygden.

Comments are closed.