Årsmøte 2024 avholdes 17.04 kl 1930 i Skinfloren

Det innkalles herved til

Årsmøte i Hordnes Vel

Onsdag 17.04.2024 kl 1900 – 2030 i Skinfloren

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Styrets beretning for 2023
  4. Regnskap for 2023
  5. Valg
  6. Innkomne forslag
  7. Eventuelt

Årsmelding Hordnes Vel for 2023/2024

Årsmelding for Hordnes Vel (foretaksnummer 997 385 179) gjelder for perioden fra april 2023 til april 2024.

Sak 3: Styrets årsmelding for siste år

Styret har hatt 5 styremøter. I tillegg har vi hatt avklaringer ved kommunikasjon på epost og Messenger. Det er truffet styrevedtak om at Nils Bull og Caroline Durif innehar signatur for styret sammen med styreleder.

Viktige saker som er behandlet:

Oppgradering av Ballbingen

Dekket og underlag i ballbingen er skiftet ut og nytt dekke er lagt. Tusen takk til Nødtvedt Marina og Byggmester Godøy for økonomisk støtte. Vi vil også takke Ernst Nygård som har ledet dugnadsarbeidet og til alle de som har deltatt i arbeidet.

Det gjenstår noe arbeid som planlegges gjennomført i løpet av våren.

Aktiviteter:

Aktivitetskomiteen har gjennomført St Hans feiring på Porsaneset, Nabofest i skogen og Juletrefest. Styret har bevilget penger til arrangementene.

Det er gjennomført dugnader i forbindelse med oppgradering av Ballbingen. Styret takker de som har bidratt med økonomisk støtte og de som har deltatt under dugnader.

Pensjonistgruppen har hatt flere aktiviteter og styret har bevilget penger.

Sak 4: Regnskap

Styret viser til regnskapet for 2023 for fullstendig oversikt over Hordnes Vel sine inntekter og utgifter. Dette blir presentert på årsmøte.

Revisjon av regnskapet. Årsmøte velger to medlemmer til å revidere regnskapet.

Sak 5 valg

Styret: Tre av styremedlemmene er ferdig med perioden sin og stiller ikke til gjenvalg. Tre medlemmer har sagt seg villig til å stille til valg. To styremedlemmer er valgt inn for ytterligere 1 år.

Aktivitetskomiteen: En ny kandidat har meldt og det må avklares hvor mange av nåværende medlemmer som fortsetter eller om det er behov for nye.

Sak 6 Kontingent

Kontingenten er per i dag for familie 250 kr og for enkeltpersoner 125 kr. Dette foreslår styret blir stående som sum for neste års kontingent.

Leave a Reply